Hotline: Hanoi City Campus: +84 (9) 6 749 38 3 - Ho Chi Minh City Campus: +84 (9) 0 292 6 08 - Email: info@hibs.edu.vn
 
 
Chào mừng các bạn ghé thăm website của Trường Song ngữ Quốc tế Horizon
 

Quản trị

Tại Trường Song ngữ Quốc tế Horizon, chúng tôi tin rằng đội ngũ lãnh đạo của một trường học đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo thực hành giảng dạy và học tập chất lượng cao, sử dụng hiệu quả các nguồn lực và các chuẩn mực học tập và thành tích của tất cả học sinh.
 
Bộ phận lãnh đạo và quản lý cần phải tạo sự khác biệt tích cực trong cuộc sống của các học sinh, giáo viên và nhân viên hỗ trợ trường học. Đội ngũ lãnh đạo cần thực hiện các quyết định thông qua sự tham vấn.
 
Các nhà lãnh đạo là những người "đi trước", những người thực sự cam kết với sự thay đổi sâu sắc trong chính mình và trong các tổ chức của họ. Họ lãnh đạo thông qua sự phát triển các kỹ năng mới, khả năng và sự hiểu biết.