Hotline: Hanoi City Campus: +84 (9) 6 749 38 3 - Ho Chi Minh City Campus: +84 (9) 0 292 6 08 - Email: info@hibs.edu.vn
 
 
Chào mừng các bạn ghé thăm website của Trường Song ngữ Quốc tế Horizon
 

Chào mừng

Trường Song ngữ Quốc tế Horizon thu nhận các học sinh tiềm năng, có trình độ thuộc bất kỳ chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia hay dân tộc với tất cả các quyền, các chương trình và các hoạt động tại trường. Đơn xin nhập học vào Trường Song ngữ Quốc tế Horizon phải được phụ huynh/người giám hộ của học sinh gửi cho Cán bộ tuyển sinh. Các học viên tiềm năng có thể nộp đơn trực tuyến hoặc tại chỗ cho Trường Song ngữ Quốc tế Horizon. Các em thường sẽ được nhận vào trường cho một năm học mới trong giữa tháng 1 và tháng 8. Phù hợp với mã đơn xin Trong - Năm, phụ huynh có quyền yêu cầu việc nhập học của con em mình vào nhà trường trong suốt năm học. Tuy nhiên, việc nhập học sẽ được xem xét theo tình trạng sẵn có của phòng trong lớp được yêu cầu. Trong trường hợp không thể cung cấp một địa điểm, thủ tục danh sách chờ sẽ được áp dụng.